Pro pořadatele akcí

Home » Služby » Pro pořadatele akcí

Mítinky

Politické mítinky (shromáždění občanů), která slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Formulář

Oznámení konání shromáždění občanů ve smyslu § zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Hlásí se na Odboru správním Městského úřadu Chrudim (dále jen MěÚ)

Kontaktní údaje Odboru správního

MěÚ Chrudim
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Pozn.: Je-li součástí shromáždění hudební produkce, podléhá ještě režimu Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 8/2008, o veřejném pořádku a čistotě města (viz OŠK)

Termín

Nutno ohlásit písemně 5 dnů předem

! Nepřehlédněte

Při pořádání uvedených veřejných shromáždění je nutno dodržovat obecně platné právní předpisy České republiky

Např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon
č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 121/2000, autorský zákon, atd., a to vše ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.

Veřejné podniky: diskotéky, koncerty, sportovní podniky, divadelní a estrádní představení, plesy, taneční zábavy, cirkusy apod.

Formuláře

Hlášení o konání veřejného podniku

Žádost o udělení výjimky při konání veřejného podniku

Hlásí se na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ

Závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných akcí

Konání veřejnosti přístupného podniku musí být nahlášeno MěÚ Chrudim, Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Hlášení o konání veřejného podniku je pořádající povinen podat řádně nejpozději 5 pracovních dnů před konáním.

Povinnost hlásit veřejný podnik se nevztahuje:

A) na sportovní akce pořádané ve sportovních zařízeních (např. hřiště, budovy sloužící pro provozování sportu),

B) na veřejné podniky pořádané městem Chrudim,

C) na veřejné podniky pořádané v objektech (tj. vnitřních prostorách) ve vlastnictví města Chrudim

Veřejné podniky spojené s produkcí živé či reprodukované hudby konané na veřejných prostranstvích a ve venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) je zakázáno provozovat v době nočního klidu (22 - 6 hod.).

 

Kontaktní údaje Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče

MěÚ Chrudim
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Pozn.: Poplatek ze vstupného se nevybírá.

Termíny

Nutno ohlásit nejpozději 5 dnů před konáním akce na příslušném tiskopise
Výjimka

V případě veřejných podniků (VP), které se konají na veřejném prostranství
v 1., 2. a 3. zóně města Chrudim (viz obecně závazná vyhláška č. 3/2014) po 22. hodině, je nutno žádat Radu města Chrudim (prostřednictvím OŠK) o výjimku při konání veřejného podniku - viz Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 8/2008, o veřejném pořádku a čistotě města

Žádost o udělení výjimky při konání veřejného podniku

Termín

Nutno nahlásit nejpozději 14 dní předem

Výlep plakátů za poplatek zajistí

Informační centrum města Chrudim
Resselovo nám. 1
537 16 Chrudim

Užívání veřejného prostranství (pronájem, zábor) vyřizuje Odbor správy majetku MěÚ

Kontaktní údaje Odboru správy majetku

MěÚ Chrudim
Odbor správy majetku
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

Termín

Nutno nahlásit nejpozději 14 dní předem

Je- li při konání akce nutné např. zvláštní užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství, omezení provozu atd. je nutné požádat o souhlas Odbor dopravy MěÚ.

Formuláře

Kontaktní údaje Odboru dopravy

MěÚ Chrudim
Odbor dopravy – odd. dopravy a komunikací
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Termín

Nahlásit nejlépe měsíc dopředu

Důležité odkazy např.

 • Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 2/2010 – Požární řád města Chrudim
 • Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2014
 • Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Další užitečné odkazy, např.

 • www.osa.cz – upravuje autorská práva
 • www.intergram.cz – další kolektivní správce autorských práv
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Krajská hygienická stanice – kontaktní osoba: MUDr. Říha, tel. 469 688 632

! Nepřehlédněte

Při pořádání uvedených veřejných podniků je nutno dodržovat obecně platné právní předpisy České republiky

Např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 121/2000, autorský zákon, atd., a to vše ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.

Tombola

 • Tombolu upravuje zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Hlásí se na Odboru finančním MěÚ, odd. daní a poplatků

Nutno sepsat vlastní žádost

VZOR žádosti
Žádáme o povolení tomboly dne 1.3. 2008 na 40. maturitním plese Gymnázia J. Ressela. V tombole bude vydáno 1000 losů à 5 Kč v celkové herní jistině 5000 Kč. Losy budou prodávány na plese. Loterijní komise ve složení: 3 jména a adresy.

Kontakt + podpis žadatele
Dále nutno přiložit soupis cen.

 • platí se správní poplatek ve výši 10 % z výherní jistiny
 • do 60 dnů po uskutečnění tomboly musí proběhnout vyúčtování tomboly (zbylé losy musí být přiloženy k zápisu). Nutno poznamenat, že losy byly taženy za dohledu loterijní komise.
 • platí se 6% z výtěžku tomboly

Kontaktní údaje odboru finančního

MěÚ Chrudim - Odbor finanční – odd. poplatků a daní
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Termín

Nutno nahlásit písemně 14 dní předem

! Nepřehlédněte

Např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon
č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 121/2000, autorský zákon, atd., a to vše ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.

Trhy, vánoční trhy, reklamní akce, pouť, jarmarky apod.

 • vyřizuje Odbor správy majetku MěÚ
 • za užívání veřejného prostranství se vybírá poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2003,
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - odkaz. Jednotlivé zóny města jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou města Chrudim č. 4/2005, o městských zónách - odkaz

Kontaktní údaje Odboru správy majetku

MěÚ Chrudim - Odbor správy majetku
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

 • kontaktní osoba: Ladislava Medunová
 • e-mail: ladislava.medunova@chrudim-city.cz
 • tel. 469 657 163

Termíny

Pouť – prodejní místo nejlépe zažádat měsíc předem, atrakce – nutno žádat dříve než o prodejní místo, obvykle v květnu (lépe kontaktovat přímo Odbor správy majetku)
Reklamní akce – nutno žádat minimálně 14 dní předem
Pozn.: tématické jarmarky organizuje Chrudimská beseda, městské kulturní středisko

Kontaktní údaje Chrudimské besedy

Chrudimská beseda
Široká 85
537 01 Chrudim

Je- li při konání akce nutné např. zvláštní užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství, omezení provozu atd. je nutné požádat o souhlas Odbor dopravy.

Kontaktní údaje Odboru dopravy

MěÚ Chrudim
Odbor dopravy – odd. dopravy a komunikací
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Termín

Nahlásit nejlépe měsíc dopředu

Výlep plakátů za poplatek zajistí

Informační centrum města Chrudim
Resselovo nám. 1
537 16 Chrudim

! Nepřehlédněte

Při pořádání uvedených veřejných podniků je nutno dodržovat obecně platné právní předpisy České republiky

Např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon
č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 121/2000, autorský zákon, atd., a to vše ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.

Akce v parcích a na veřejné zeleni

 • hlásí se na Odboru investic – úsek zeleně
 • nutno zformulovat vlastní žádost (kontakt na pořadatele, co, kde, kdy…)
 • v případě konání akce v parku – nutno doložit nejlépe katastrální mapku s označením užívaného území

Kontaktní údaje Odboru investic MěÚ Chrudim

Odbor investic – úsek zeleně
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim

kontaktní osoba: Kateřina Jánská
e-mail: katerina.janska@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 129

Termín

Nutno zažádat minimálně měsíc dopředu

Je- li při konání akce nutné např. zvláštní užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství, omezení provozu atd. je nutné požádat o souhlas Odbor dopravy.

Kontaktní údaje Odboru dopravy

MěÚ Chrudim
Odbor dopravy – odd. dopravy a komunikací
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Termín

Nahlásit nejlépe měsíc dopředu

Výlep plakátů za poplatek zajistí

Informační centrum města Chrudim kontaktní e-mail: info@chrudim-city.cz
Resselovo nám. 1 tel.: 469 645 821
537 16 Chrudim

! Nepřehlédněte

Při pořádání uvedených veřejných podniků je nutno dodržovat obecně platné právní předpisy České republiky.

Např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon
č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 121/2000, autorský zákon, atd., a to vše ve znění pozdějších předpisů.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter.

Ohňostroje

 • Hlásí se na Hasičském záchranném sboru Pardubického kraje

Kontaktní údaje HZS Pardubického kraje:

Teplého 1526
530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Telefon: +420 950 570 011
Fax: +420 950 570 002
E-mail: hzspak@pak.izscr.cz
WWW: http://www.hzspa.cz

Pokud se ohňostroj bude konat v 1., 2. či 3. městské zóně po 22. hodině musí pořadatel požádat Radu města o výjimku prostřednictvím Odboru školství a kultury MěÚ

Kontaktní údaje Odboru školství a kultury

MěÚ Chrudim
Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
537 16 Chrudim
kontaktní osoba: Ing. Blanka Pavlišová
e-mail: blanka.pavlisova@chrudim-city.cz

tel.: 469 657 691

Pokud je nutné omezení dopravy – domluva s Odborem dopravy.

Kontaktní údaje Odboru dopravy

MěÚ Chrudim Odbor dopravy – odd. dopravy a komunikací
Pardubická 67
537 16 Chrudim
kontaktní osoba: Milan Šikl
e-mail: milan.sikl@chrudim-city.cz
tel.: 469 657 504

Důležité odkazy